เรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างการใช้งานเท่านั้น คุณสามารถลบเรื่องนี้แล้วเริ่มต้นเขียนบล็อกได้เลย

ขอให้สนุกกับการใช้บล็อก

Comment

Comment:

Tweetชื่อโครงงาน แซนวิชแฮมทูน่า

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.ด.ช. ตั้งปณิธาน ทวีปัญญาภรณ์ ม.1/2 เลขที่1

2.ด.ช. ภควัต คำภิระแปง ม.1/2 เลขที่13

3.ด.ช. กิตติทัต มีหลักชัย. ม.1/2 เลขที่17

4.ด.ช. นฤดล พินิจ ม.1/2 เลขที่20

5.ด.ช. ธรรม มานะพันธ์ธานน ม.1/2 เลขที่25


ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา มิสฐิติรัตน์ รัตนธรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2551

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน

1.แนวคิดที่มา และความสำคัญ

ทูน่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์และคุณค่าทางอาหารสูง รวมกับแฮมที่เป็นอาหารที่คนส่วนใหญ่ชอบรับประทานกัน และขนมปังที่เป็นอาหารยามรีบเร่งของคนทั่วไป ถ้านำทั้ง3อย่างมารวมกันก็จะเป็นอาหารที่มีคุณค่าสูงที่คนทั่วไปชอบรับประทานกันและเป็นอาหารยามรีบเร่งด้วย

2.วัตถุประสงค์

3.หลักการและทฤษฎี

4.ขั้นตอนการดำเนินงาน

5.แผนปฏิบัติงาน6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.มีความสามัคคีกันในกลุ่ม

2.มีความคิดสร้างสรรค์

3.

7.เอกสารอ้างอิง8.แหล่งที่มา

www.google.com(มิสฐิติรัตน์ รัตนธรรม)

ครูผู้สอน

#2 By AcsMan31214 on 2008-12-07 21:16